dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
อาคารเรียน

 

     โรงเรียนอนุบาลวัยใสมีอาคารเรียนหลัก 2 ชั้น จำนวน 1 หลัง จำนวนห้องทั้งหมด 8 ห้อง โรงเรียนอนุบาลวัยใสได้จัดบรรยากาศที่เอื้อต่อการเรียนรู้ทั้งภายในและภายนอกห้องเรียน บริเวณภายในโรงเรียนสะอาด ร่มรื่น ปลอดภัย ภายใต้การดูแลเอาใจใส่อย่างใกล้ชิดจากคณะคุณครูและผู้บริหารที่มีความเข้าใจในการจัดการศึกษาแบบปฐมวัย โดยแบ่งห้องเรียนเป็นดังนี้
        ชั้นอนุบาลปีที่ 1                             จำนวน    3   ห้อง
         ชั้นอนุบาลปีที่ 2                             จำนวน    3   ห้อง
         ชั้นอนุบาลปีที่ 3                             จำนวน    2   ห้อง
         ชั้นเตรียมอนุบาล                             จำนวน   4    ห้อง

 

  ในห้องทุกห้องนั้นจะเป็นห้องปรับอากาศ นอกจากอาคารเรียนหลักแล้วโรงเรียนมีอาคารประกอบชั้นเดียวจำนวน 3 หลัง คือ เรือนกระวาน เรือนกานพลู และเรือนเตรียมอนุบาล เพื่อใช้สำหรับเด็กเล็กเตรียมอนุบาลจำนวน 4 ห้อง  พร้อมทั้งมีพื้นที่สนามให้เด็กใช้ทำกิจกรรมต่าง ๆ นอกห้องเรียน

ส่วนหนึ่งในโรงเรียน 

 Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877-9,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th