ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
การเปิด-ปิดภาคเรียนและอื่น ๆ

 

 

 

การเปิดและปิดภาคเรียน (เฉพาะปีการศึกษา 2564)
        
- ระดับชั้นอนุบาล
           ภาคเรียนที่ 1 เปิดเรียนวันที่ 14 มิถุนายน  2564 
                               ปิดภาคเรียนวันที่
15 ตุลาคม 2564 

            ภาคเรียนที่ 2  เปิดวันที่ ............................. 2564
                                 ปิดภาคเรียนวันที่ ................... 2565

         - ระดับเตรียมอนุบาล
                                 เปิดรับตลอดปี (ชำระเป็นรายเดือน)

หลักฐานการสมัครเรียน
          - สูติบัตรฉบับจริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
          - ทะเบียนบ้านที่มีชื่อนักเรียนอยู่จริง พร้อมสำเนา 1 ชุด
          - บัตรประชาชนบิดา-มารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด
          - ทะเบียนบ้านบิดา-มารดา พร้อมสำเนา 1 ชุด
          - บัตรประชาชนผู้ปกครองนักเรียนพร้อมสำเนา 1 ชุด
          - ทะเบียนผู้ปกครองนักเรียน พร้อมสำเนา 1 ชุด
          - รูปถ่ายนักเรียนขนาด 2 นิ้ว จำนวน 3 ใบ
          - รูปถ่ายบิดา-มารดา ขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ
          - รูปถ่ายผู้ปกครองขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 ใบ

กิจกรรมพิเศษ
        ภาษาอังกฤษ ภาษาจีน คอมพิวเตอร์  ดนตรีไทย ดนตรีสากล(เมโลเดียน) 

อาหาร
        อาหารที่จัดให้เด็ก มี 3 มื้อ คือ อาหารว่างเช้า อาหารกลางวัน และอาหารว่างบ่าย
        นอกจากนี้ทางโรงเรียนยังมีอาหารเช้าไว้บริการสำหรับเด็กที่ต้องการทานอาหารเช้า โดยจัดเก็บค่าใช้จ่ายเป็นรายเดือน ๆ ละ 500 บาท 

       เพื่อเป็นการลดภาระในการเตรียมอาหารเช้าของผู้ปกครองให้แก่บุตรหลาน เพราะอาหารเช้าเป็นมื้ออาหารที่มีความสำคัญที่สุด

การบริการด้านสุขภาพ
        มีกุมารแพทย์และทัตแพทย์ มาตรวจสุขภาพเด็ก ทั่วไปและสุขภาพฟัน ทุกปีการศึกษา

บริการรถรับส่ง
         มีรถตู้ปรับอากาศรับ - ส่ง (ชำระเป็นรายเดือน)

วัน-เวลาที่เด็กทำกิจกรรมที่โรงเรียน
         ตั้งแต่เวลา 08.30 น. - 14.30 น. วันจันทร์ - ศุกร์
         
*** ขอทราบรายละเอียดเพิ่มเติม

    ติดต่อที่: มือถือ 095 8831 280  (สะดวกสุดในสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19) หรือ โทรศัพท์  02 422 6877Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th