ReadyPlanet.com
dot dot
dot
dot
dot
dot
dot
dot
สนใจสมัครเรียน

ระดับชั้น : เตรียมอนุบาล
อนุบาล 1
อนุบาล 2
อนุบาล 3
เพศ : ชาย
หญิง
ชื่อ-นามสกุล :  *
ชื่อเล่น :  *
เลขประจำตัวประชาชนนักเรียน :  *
วัน-เดือน-ปี เกิด :  *
อายุ :  *
ศาสนา :  *
โรคประจำตัว (อาการแพ้ยา/ชนิดแพ้ยา) :  *
ข้อมูลการดื่มนม (ระบุนมที่ดื่ม) :  *
ที่อยู่ปัจจุบัน :  *
ชื่อบิดา :  *
เลขประจำตัวประชาชน :  *
อาชีพ :
ที่ทำงาน/บริษัท :
การศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์บ้าน :
E-mail :
ID Line :
ชื่อมารดา :  *
เลขประจำตัวประชาชน :  *
อาชีพ :
ที่ทำงาน/บริษัท :
การศึกษา :
โทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์บ้าน :
E-mail :
ID Line :
ชื่อผู้ปกครอง (หากนักเรียนไม่ได้พักอาศัยอยู่กับบิดา – มารดา ระบุชื่อผู้ปกครอง) :  *
มีความสัมพันธ์กับนักเรียนเป็น :  *
เลขประจำตัวประชาชน :  *
ที่อยู่ :  *
โทรศัพท์มือถือ :  *
โทรศัพท์บ้าน :
อาชีพ :
ที่ทำงาน/บริษัท :
E-mail :
ID Line :
สำเนาสูติบัตรนักเรียน :  *สนใจสมัครเรียน
Copyright © 2010 All Rights Reserved.

โรงเรียนอนุบาลวัยใส
124/1 หมู่ 8 ถนนราชพฤกษ์ ตำบลบางกร่าง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
โทรศัพท์: 02 422 6877,มือถือ 095 8831 280 ทุกวัน
e-mail:
waisaischool_124@outlook.co.th